مین هوایی | Seeking Air Mine

آموزش استفاده از مین هوایی Seeking Air Mine در بازی Clash Of Clans

✯ بهترین مورد استفاده مین هوایی (seeking air mine) برای اژدها و دیگر واحد های هوایی قوی است.
✯ مین هوایی مینیون ها (Minion) را مورد هدف قرار نمی دهد و این یکی از ضعف های مین هوایی است.
✯ مین هوایی تنها اژدها ،بالون و فرشته التیام دهنده را مورد هدف قرار می دهد.
✯ هنگامی که مین هوایی مورد استفاده قرار می گیرد باید دوباره مسلح شود . (استثنا : در جنگ – Clan Wars همیشه تله ها برای دفاع آماده هستند.)

☑ مین هوایی (seeking air mine) دارای ۳ سطح است :

مین هوایی | Seeking Air Mine


نمایش بیشتر
دیدگاه ها